Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25) σε συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων.
Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά)
2. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ
3. Δημόσιες σχέσεις – Marketing επιχειρήσεων
4. The art of personal selling – Σύγχρονη μεθοδολογία της πώλησης
4. Πληροφορική (για πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής ECDL)
5. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Στα εν λόγω σεμινάρια,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (download )
2.    Βεβαίωση συμμετοχής από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο (Υπογραφή-Σφραγίδα Εργατικού Κέντρου) (download)
3.    Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2010 από το ΙΚΑ  βιβλιαρίου ασθενείας
4.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
5.    Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
6.    Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού  IBAN του εργαζομένου για να την κατάθεση του δικαιούμενου ποσού.
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει  ένα (1) σεμινάριο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Άννα Μαντζουράνη Τηλ. 2310252937