1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
Γραμματέας  Μάριος Τσελώνης
2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γραμματέας  Γιώργος Σκεπαστιανός, αναπλ. Δήμητρα Φαντίδου
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γραμματέας  Βασίλης Μανταζής
4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γραμματέας  Σιδέρης Κωνσταντινίδης
5.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Γραμματέας Γιάννης Νιβορλής
6. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Γραμματέας  Γιώργος Ξουβερούδης