Μέτρα στήριξης στην αγορά εργασίας  λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID 19

Ελλάδα:  Μέτρα στήριξης στην αγορά εργασίας
λόγω των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID 19

 

Πίνακας 1

Μέτρα στήριξης εργαζομένων
 

ΜΕΤΡΟ

 ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€

Καταβάλλεται σε:

α) εργαζομένους σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής,

β) εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊούCOVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολήγ) εργαζομένους σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής ή σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊούCOVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 01.03.2020 έως και 20.03.2020 είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία.

Εξαιρούνται:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και δ) οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Αναστέλλονται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας για:
α)εργαζομένους σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής. Αφορά συμβάσεις αορίστου αλλά και ορισμένου χρόνου, που λήγουν όμως μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων,    
β) εργαζομένους με ενεργή σύμβαση εργασίας στις 21.03.2020 σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊούCOVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας  δραστηριότητας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.
γ) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έχουν λήξει μέχρι τις21.03.2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή.

Στην περίπτωση αναστολής των εργασιακών σχέσεων απαγορεύεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και στην περίπτωση πραγματοποίησής της είναι άκυρης.

Μετά τη λήξη της αναστολής των εργασιακών σχέσεων οι επιχειρήσεις/εργοδότες οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής.

 

 

Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς επιβολής τηλεργασίας από τον εργοδότη

Κάθε εργοδότης δύναται μονομερώς να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊούCOVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας  ή δευτερεύουσας δραστηριότητας  βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018,δύνανται να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας τους.To ανώτατο ποσοστό στο οποίο μια πληττόμενη επιχείρηση μπορεί να θέσει σε τηλεργασία εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των μισθωτών που είναι σε αναστολή

Θέσπιση μέτρων για προσωπικό  ασφαλούς  λειτουργίας και εκ περιτροπής εργασία για έξιμήνες

Η ρύθμιση επιτρέπει στον εργοδότη να θέσει τους εργαζομένους σε εκ περιτροπής εργασία για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 28.03.2020 ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστονδύο (2) εβδομάδες, με περίοδο αναφοράς τομήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, με αντίστοιχη μείωση αποδοχών.β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.

Απαγορεύεται η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και στην περίπτωση πραγματοποίησής της είναι άκυρη.

Μετά τη λήξη της αναστολής των εργασιακών σχέσεων οι επιχειρήσεις/εργοδότες οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής.

Δυνατότητα μονομερούς μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου

Οεργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με κρατική εντολή δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων.

 

Ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων

Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους.

Αφορά εργαζομένους σε: α) επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και β) επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊούCOVID-19, βάσει ΚΑΔ.

Καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Απαγόρευση απόλυσης

 Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής  ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης

Θέσπιση άδειας ειδικού  σκοπού

για εργαζόμενους γονείς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως 24.04.2020 και για όσο διαρκεί η εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων. Για κάθε τρεις (3) ημέρες υποχρεωτικά χορηγείται και μία (1) ημέρα κανονικής άδειας.

Από τις ημέρες της άδειαςειδικού σκοπού τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Ειδικές ρυθμίσεις για την καταβολή του δώρου Πάσχα στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Α) Στους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο από τον εργοδότη λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

Β) Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να το καταβάλουν έως 30.6.2020.

Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

Οεργοδότης που απασχολεί εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τηστιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός.

 

Μείωση ενοικίου κύριας κατοικίας εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με απόφαση της δημόσιας αρχής

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσειςπου έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και των οποίων εργαζομένων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολήαπαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

 

Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία για εργαζομένους  σε πληττόμενες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με απόφαση της δημόσιας αρχής

H προθεσμία καταβολής των οφειλών των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 

Ρυθμίσεις δανειακών υποχρεώσεων για εργαζομένους  σε πληττόμενες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με απόφαση της δημόσιας αρχής

Αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών των εργαζομένων στις πληττόμενες επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και περισσότερων μηνών.

 

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για εργαζομένους σε πληττόμενες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με απόφαση της δημόσιας αρχής

Α)Παρατείνονται μέχρι και τις 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και τις30.04.2020 για τους μισθωτούς πληττόμενων επιχειρήσεων με  ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 που περιλαμβάνεται στην ειδική λίστα ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών και των οποίων εργαζομένων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων από τις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις.gjyjjukuykyukjtyjhmj,
Β) Επιπλέον εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

 

Παράταση-αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ηκοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας(Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.

 

Αναστολή καταβολής οφειλών Ν. 3869/2020 (νόμος Κατσέλη) και προστασία πρώτης κατοικίας

 

Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

 

 

Πίνακας 2 Μέτρα στήριξης ανέργων

ΜΕΤΡΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020 παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες από την ημερομηνία λήξης τους.

 

Oι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 798,50€ (έως 399,25€ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. Οι δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα λάβουν συνολικά έως 720€ (έως 360,00€ μηνιαίως) και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 400,00€ (έως 200,00€ μηνιαίως).

 

Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων

Προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων μπορούν να υλοποιούνται εξολοκλήρου εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση)

 

 

 

Πίνακας 3

Μέτρα στήριξης ελεύθερωνεπαγγελματιών

 

Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 100 ωρών με οικονομική ενίσχυση (voucher) 600€

Το πρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (voucher), που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Καταβάλλεται σε δύο δόσεις:400€ ως προκαταβολή με την ενεργοποίηση της επιταγής, η οποία θα καταβάλλεται από τηΜ. Τρίτη 14 Απριλίου, και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200€.

Έκπτωση εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.

 

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Οι εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής την πρώτης δόσης έως 30.09.2020.

 

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Μέχρι 31.08.2020 αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

 

 

Παράταση καταβολή οφειλών ΦΠΑ και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών-έκπτωση 25%

Παρατείνονται μέχρι και τις31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/ελεγκτικά κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 μέχρι και τις30.04.2020.

Αναστέλλεται μέχρι και τις31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την01.04.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

 

 

 

Οι έκτακτες ρυθμίσεις στην εργασία λόγω κορωνοϊού

 

Η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας περιορίστηκε ραγδαία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Αυτό είχε ως συνέπεια να πληγούν σημαντικά τόσο οι εργαζόμενοι όσο και μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές συνέπειες των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των προσώπων και της διακοπής της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, η πολιτεία θέσπισε σειρά μέτρων στήριξης εργαζομένων, ανέργων και επιχειρήσεων, τα οποία παρατίθεται συνοπτικά κατωτέρω.

 

Α. Μέτρα στήριξης εργαζομένων

 

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1

Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

i. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής τελούν σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους με εντολή δημόσιας αρχής συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας.

ii. Ειδικά οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

iii. Οι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής αίρονται αυτοδικαίως από 28.03.2020 και οι συμβάσεις των εργαζομένων αυτών τελούν σε αναστολή.

iv. Ειδικά στα πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτήρια αναστέλλονται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει διοριστήριο καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν παρέχει εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) . Επίσης αναστέλλονται οι συμβάσεις εργασίας του εκπαιδευτικού- διοικητικού και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού εφόσον το εκπαιδευτήριο δεν προβαίνει καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης.

 

 

Β. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 i. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτούς κατά τις 21.03.2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

ii. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έχουν λήξει μέχρι τις 21.03.2020 μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί από 21.03.2020 μέχρι και την 20.04.2020, σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, πάντοτε όμως για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής του.

 

Γ. ΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου.

 

  1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΨΟΥΣ 800 ΕΥΡΩ 2

Θεσπίστηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση (αποζημίωση ειδικού σκοπού) ύψους 800 ευρώ  για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα καταπολέμησης του κορωνοϊού.

I. Πιο συγκεκριμένα :

Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Δικαιούχοι είναι :

i. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Οι εν λόγω εργαζόμενοι λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και κατ’ επέκταση οι συμβάσεις εργασίας τους (των εργαζομένων) τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

ii. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 01.03.2020 έως και 20.03.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

iii. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, των οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 01.03.2020 έως και 20.03.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία, είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους 800 ευρώ.

iv. Ειδικά στις επιχειρήσεις- εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής, δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης είναι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν παρέχει εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση). Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του εκπαιδευτικού και εν γένει διοικητικού – υποστηρικτικού και λοιπού προσωπικού, δικαιούται την ειδική αποζημίωση εφόσον οι επιχειρήσεις -εργοδότες δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης.

 

 Β. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δικαιούχοι είναι :

i. Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μίας επιχείρησης που πλήττονται σημαντικά και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

ii. Οι εργαζόμενοι οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 01.03.2020 έως και 20.03.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

iii. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η συμφωνημένη, βάσει της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 01.03.2020 έως και 20.03.2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση είτε με καταγγελία, είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης ύψους 800 ευρώ.

Δ. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους,/λογιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών .

Ε. ΣΕ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Δικαιούχοι είναι :

iΟι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, είτε λόγω του ότι οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις- πλοιοκτήτες- εφοπλιστές πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων με εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

ii. Οι απογεγγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών- οχηματαγωγών πλοίων, τουριστικών πλόων, πλόων θαλάσσιων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνών πλόων των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως και 30.03.2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού , ασθένειας ή τραυματισμού8.

II. Τέλος, από τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού εξαιρούνται: α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και δ) οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

 

3. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ3

Α. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κάθε εργοδότης δύναται μονομερώς να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Στους εργαζομένους με το σύστημα εξ αποστάσεως εργασίας καταβάλλονται οι συμφωνημένες με την ατομική σύμβαση εργασίας τους αποδοχές.

Β. ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων – εργοδοτών τους. Οι αποδοχές τους καταβάλλονται  από τους εργοδότες.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο  καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό μπορούν να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/ τηλεκατάρτιση) και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τους εργοδότες.

Γ. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, λαμβάνουν κανονικά τις συμφωνημένες με την ατομική σύμβαση εργασίας τους αποδοχές και δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δύνανται να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία με εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των τελευταίων. Η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης από εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10% κατ’ ανώτερο όριο επί των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή μπορεί να φτάνει έως το ύψος των αποδοχών για τη νομίμως παρεχόμενη εργασία τους αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τέλος, η παρεχόμενη αυτή τηλεργασία πρέπει πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Δ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προβλέπεται ότι σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται ‒κατά την κρίση του οικείου υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα‒ να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κάθε εργοδότης δύναται μονομερώς, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από 28.03.2020, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με περίοδο αναφοράς το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτό τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Το μέτρο δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης που η επιχειρηματική του δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με κρατική εντολή δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά. Το μέτρο θα δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6

Α. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Αυτή καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών. Αυτή καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει και για τους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

 

7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ- ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

Α.  Οι επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής υποχρεούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Οι καταγγελίες συμβάσεως εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 18.03.2020 και εφεξής είναι άκυρες.

Β.  Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των ακαθάριστων εσόδων του έτους 2018, και οι οποίες κάνουν χρήση του προβλεπόμενου μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και σε περίπτωση πραγματοποίησής της αυτή είναι άκυρη.

Επίσης, μετά τη λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους υποχρεούνται να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή 45 ημέρες) τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζομένους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά τις 21.03.2020. Στην έννοια του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

Η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και η ακυρότητα των τυχόν συμβάσεων εργασίας ισχύει και για τις επιχειρήσεις που θα συμφωνήσουν με εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή την παροχή εργασίας με τηλεργασία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών τους.

Γ. Οι εργοδότες οι οποίοι εφαρμόζουν το μέτρο προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεών τους υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Επίσης, οι επιχειρήσεις ομίλων που εφαρμόζουν το μέτρο μεταφοράς προσωπικού υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

 

8. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ8

Α. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, παιδιών εγγεγραμμένων σε βρεφικό ή βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό ή παιδιών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή σε ειδικό σχολείο ή σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από 11.03.2020 έως και την 24η.04.2020, αλλά και για όσο διαρκεί η εφαρμογή των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για κάθε τρεις (3) ημέρες υποχρεωτικά χορηγείται και μία (1) ημέρα κανονικής άδειας. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται για όσο χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου. Κατά τη διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού καταβάλλεται κανονικά ο μισθός του εργαζομένου καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές. Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα 2/3 καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Β. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, προβλέπεται περαιτέρω ότι δικαιούνται την ειδική άδεια ακόμη και αν το τέκνο, ηλικίας μέχρι 4 ετών, δεν φοιτά εγγεγραμμένο σε βρεφονηπιακό σταθμό.

 

 

 

 

9. ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ9

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς επίσης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αντί της χρήσης ειδικής άδειας δύνανται ‒κατόπιν αίτησής τους‒ να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου του, χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της ειδικής άδειας, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας ο οποίος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

 

10. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 10

Στους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής ή σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των ακαθάριστων εσόδων του έτους 2018, και των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο από τον εργοδότη. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Τέλος, οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορω νοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 ΚΥΑ (Β΄ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.

11. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 11

 

Α. ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ‒όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ‒ και που η κατάσταση της υγείας τους ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση η άδεια ειδικού σκοπού και η εξ αποστάσεως εργασία μπορούν να εφαρμοστούν. Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζομένου στην οικία του ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός και αν η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής ή πλήττεται σημαντικά λόγω κορωνοϊού και εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. 

 

Β. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι που ασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες αποκεντρωμένης διοίκησης, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για το λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας παύει με απόφαση του αρμόδιου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. 

 

12. ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 12

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής και των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

 

 

 

 

13. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 13

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής  των οποίων οι πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς τα ασφαλιστικά ταμεία έληγαν στις 31.03.2020 η προθεσμία καταβολής των οφειλών αυτών παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΔΕΥΤΕΡΕΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων του έτους 2018, των οποίων οι πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς τα ασφαλιστικά ταμεία έληγαν στις 31.03.2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

 

14. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ14

Στους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προβλέπονται διευκολύνσεις ως προς την αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, όπως αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεών τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ή και περισσότερων μηνών.   

 

15. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ- ΕΚΠΤΩΣΗ 25%15

Α. Για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή παρατείνονται μέχρι και τις 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και 30.04.2020 . Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών. Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και τις 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01.04.2020 οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.

Β. Επιπλέον για τους ως άνω μισθωτούς εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.  Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από την έκπτωση εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

16. ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ16

Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.

Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 20.03.2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.

17. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 3869/2020 (νόμος Κατσέλη) – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ17

Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (Ν. 4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορωνοϊό. 

Αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν πληρωμές δόσεων ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. 3869/2010). Η εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο όσους δικαιούχους θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

Όσοι οφειλέτες δεν δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού δύνανται να λάβουν την ως άνω τρίμηνη αναστολή πληρωμών, κατόπιν αίτησης και αξιολόγησης από την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

Β. Μέτρα στήριξης ανέργων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 18

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες από την ημερομηνία λήξης τους.

Όσον αφορά τον τρόπο καταβολής θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Ειδικότερα για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιανουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση θα ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου. Για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Φεβρουαρίου 2020, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στη δίμηνη παράταση θα ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2020. Τέλος, για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Μαρτίου 2020, ο πρώτος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές Απριλίου 2020 και ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές του Μαΐου 2020.

Ως προς το ποσό, οι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 798,50 ευρώ (έως 399,25 ευρώ μηνιαίως), ποσό προσαυξανόμενο κατά 10% επιπλέον για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. Οι δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων θα λάβουν συνολικά έως 720 ευρώ (έως 360,00 ευρώ μηνιαίως) και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας θα λάβουν συνολικά έως 400,00 ευρώ (έως 200,00 ευρώ μηνιαίως).

 

 

Γ. Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ19

Για τους επιστημονικούς κλάδους των μηχανικών κάθε ειδικότητας, οικονομολόγων/λογιστών ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόρων (και ασκούμενων δικηγόρων), συμβολαιογράφων, ιατρών κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικών και ερευνητών, όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση . Το ειδικόπρόγραμμα υλοποιείται με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης (voucher), που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δέκα προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία είναι τα εξής: 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR/DPO) 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά εργαλεία, 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης, 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές / ψηφιακή υπογραφή – ψηφιακά πιστοποιητικά – ψηφιακή ανταπόκριση με το Δημόσιο / τηλεργασία και τηλεδιάσκεψη, 6. Τεχνικός προγραμματισμός έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS), 7. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets / χρηματοοικονομική χρήση / Πρακτικές DEVOPS & Διαδικτυακή Συνεργασία), 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον, 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας και 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.

Τις υπηρεσίες επιστημονικής κατάρτισης μπορούν να παρέχουν όλα τα αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου 1 και 2.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Καταβάλλεται σε δύο δόσεις: 400 ευρώ ως προκαταβολή με την ενεργοποίηση της επιταγής (η οποία θα καταβάλλεται από τη Μ. Τρίτη 14 Απριλίου) και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα καταβάλλονται και τα υπόλοιπα 200 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει στις  09.04.2020 και λήγει στις 16.04.2020.

 

  1. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 20

Στους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής εισφορών.

 

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ21

Για τους αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31.03.2020 και 30.04.2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το χρονικό διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι εισφορές εξοφλούνται τμηματικά σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής την πρώτης δόσης έως τις 30.09.2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31.03.2020, καθώς και η προθεσμία όλων των μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης παρατείνονται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

 

  1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ22

Μέχρι 31.08.2020 αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Διατηρούνται οι κατασχέσεις και οι υποθήκες που έχουν επιβληθεί.

 

  1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΠΑ& ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ -ΕΚΠΤΩΣΗ 25%23

Παρατείνονται μέχρι και τις 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/ελεγκτικά κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 μέχρι και 30.04.2020.

Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01.04.2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Εκπίπτει ποσοστό 25 % των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 20 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από την έκπτωση εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οφειλές που θα καταβληθούν μετά τις 30 Μαρτίου 2020.

Συντάκτης: Πέννυ Παπαδημητρίου

Επιμέλεια: Άντα Σταμάτη

 

 

 

 

1. Βλ. άρθρο ενδέκατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 12998/232/ Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β 1078) Κεφάλαιο Α΄ υποκεφ. Α1 άρθρο 1 και υποκεφ. Α2 άρθρο 1. Για το προσωπικό εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα βλ. άρθρα 1, 2 και 4 της με αριθμ. ΚΥΑ Οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/08.04.2020). Για τους ναυτικούς βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 2α της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

2. Βλ. άρθρο ενδέκατο παρ. 2Β-Ε της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο Α΄ υποκεφ. Α1 άρθρο 3 και 4, υποκεφ. Α2 άρθρο 2 ,3 και 6 και υποκεφ. Α3 άρθρο 1 της ΚΥΑ 12998/232/ Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1078), την με αριθμ. οικ. 12997/231/23.03.2020 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 993), την με αριθμ. 12031/δ1.4551 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 994), καθώς και το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α 76). Για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου βλ. Εγκύκλιο οικ.13867/416/01.04.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το προσωπικό εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα βλ. άρθρα 1, 2 και 4 της με αριθμ. ΚΥΑ Οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/08.04.2020), Για τους ναυτικούς Βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 2 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

3. Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο παρ. 2 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64). Η από 11.03.2020 ΠΝΠ και από 14.03.2020 κυρώθηκε με τα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76), βλ. Εγκύκλιο οικ. 12339/404/12.03.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Βλ. άρθρο πρώτο της με αριθμ. 13564/δ.4770 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1161). Βλ. ΚΥΑ 12998/232 Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1078) Κεφάλαιο Α΄ υποκεφ. Α2 άρθρο 4. Βλ. Εγκύκλιο με αριθμ. οικ. 13738/413/2020 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το προσωπικό εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα βλ. άρθρα 1 και 2 της με αριθμ. ΚΥΑ Οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/08.04.2020),  Για τους δημόσιους υπαλλήλους βλ. άρθρο 5 παρ. 6 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64) σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 του Υπουργείου Εσωτερικών .

4. Βλ. άρθρο ένατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) σε συνδυασμό με την με το άρθρο πρώτο της με αριθμ. 13564/Δ1.4770 Απόφασης Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 1161). Για τους δημόσιους υπαλλήλους βλ. άρθρο 5 παρ. 6 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Βλ. άρθρο δέκατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) σε συνδυασμό με την με το άρθρο πρώτο της με αριθμ. 13564/Δ1.4770 Απόφασης Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β΄ 1161).

6. Βλ. άρθρο ενδέκατο παρ. 2Β εδ. δ΄&ε΄ της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) σε συνδυασμό με Κεφάλαιο Α΄ υποκεφ. Α1 άρθρο 3 και υποκεφ. Α2 άρθρο 2 της ΚΥΑ 12998/232/ Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1078). Για τους ναυτικούς βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 2 στ της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

7. βλ. άρθρο ένατο, δέκατο παρ. 1, 2β&γ και ενδέκατο παρ 1 και 2Α εδ. β΄και γ΄ 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68) σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο Α υποκεφ. Α1 άρθρο 2,και υποκεφ. Α2 άρθρο 1παρ.4 & 5 της ΚΥΑ 12998/232/ Οικονομικών- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β 1078) βλ. άρθρο πρώτο της με αριθμ. 13564/Δ1.4770 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1161) Για τα πάσης φύσεως ιδιωτικά εκπαιδευτήρια βλ. άρθρο 3 ΚΥΑ 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/08.04.2020)  Για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 2 ε της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 75).

8. Για τον ιδιωτικό τομέα βλ. άρθρο 4 παρ. 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με την Εγκύκλιο οικ. 12339/404/12.03.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9). Για την παράταση της άδειας ειδικού σκοπού βλ. με αριθμ. ΚΥΑ 14556/448 (ΦΕΚ Β 1208/07.04.2020) Για τον δημόσιο τομέα βλ. άρθρο 5 παρ. 1-3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο παρ. 3 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64) που κυρώθηκαν με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76) και το άρθρο τριακοστό όγδοο παρ. 4 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68), σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1). Για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας βλ. άρθρο ενδέκατο της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64), για το προσωπικό σε προνοιακούς φορείς βλ. άρθρο εικοστό πρώτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64) για τον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού βλ. άρθρο δέκατο τέταρτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 64). Για τους υπαλλήλους καταστημάτων κράτησης βλ. άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

9. Βλ. άρθρο 5 παρ. 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α΄ 76) σε συνδυασμό με τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000  του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Βλ. άρθρο δέκατο ένατο της 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

11. Για τον ιδιωτικό τομέα βλ. Εγκύκλιο οικ. 123339/404/12.03.2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9). Για τον δημόσιο τομέα βλ. άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ σε συνδυασμό με τις ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. βλ. άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο ενδέκατο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 75) σε συνδυασμό με το από 31.03.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου».

13. Βλ. Κεφάλαιο Α΄ υποκεφ. Α1 άρθρο 6 και υποκεφ. Α2 άρθρο 5 της ΚΥΑ 12998/232/ Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1078).

14. Βλ. άρθρο έβδομο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75), σε συνδυασμό με το από 01.04.2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Δράσεις ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ταυτόχρονα πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού».

15. Βλ. άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο πέμπτο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 68) και το άρθρο πρώτο του Μέρους Α΄ της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75) σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Α.1075/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1160/3.4.2020) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και την με αριθμ. Α1061/21.3.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1043) βλ. και το από 31.03.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου».

16. Βλ. άρθρο έκτο μέρος Α΄ της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75).

17. Βλ. άρθρο πέμπτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75), το από 01.04.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Δράσεις ανακούφισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που ταυτόχρονα πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού».

18. βλ. άρθρο έβδομο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75), το από 27.03.2020 δελτίου τύπου του ΟΑΕΔ «Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας». Για τους ναυτικούς βλ. άρθρο εξηκοστό τρίτο παρ. 1-2 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 74).

19. Βλ. άρθρο όγδοο παρ. 1 της από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68), το από 04.03.2020 δελτίο τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τους δικηγόρους με πάγια εντολή βλ. Εγκύκλιο οικ. 13738/413/2020 Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. βλ. άρθρο δέκατο όγδοο  Κεφάλαιο Γ΄της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75) βλ. άρθρο 22 Ν. 4670/2020 «αυτοτελώς απασχολούμενοι είναι τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες είναι τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ».

21. Βλ.άρθρο όγδοο παρ. 2 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 68) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1077). Βλ. και το από 31.03.2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου».

22. Βλ. άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1077).

23. Βλ. άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο πρώτο του μέρους Α΄ της από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 75). Βλ Υπουργική Απόφαση Α.1073/2020 (ΦΕΚ Β 1158/3.4.2020) και το από 31.03.2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Μαρτίου».

 

 

 

 

Πηγή: ΓΣΕΕ