Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και δείτε την αποζημίωση απόλυσης που δικαιούσθε.